Heart Sutra

Heart Sutra

When Avalokiteshvara Bodhisattva was practicing the profound prajna paramita, he illuminated the five skandhas and saw that they are all empty, and he crossed  beyond all suffering and difficulty.

Shariputra, form does not differ from emptiness;  emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness; emptiness itself is form. So, too, are feeling, cognition, formation, and consciousness.

Shariputra, all dharmas are empty of characteristics.  They are not produced. Not destroyed, not defiled, not  pure, and they neither increase nor diminish. Therefore, in emptiness there is no form, feeling, cognition,  formation, or consciousness; no eyes, ears, nose, tongue,  body, or mind; no sights, sounds, smells, tastes, objects of  touch, or dharmas; no field of the eyes, up to and  including no field of mind-consciousness; and no  ignorance or ending of ignorance, up to and including no  old age and death or ending of old age and death. There is no suffering, no accumulating, no extinction, no way, and  no understanding and no attaining.

Because nothing is attained, the Bodhisattva, through  reliance on prajna paramita, is unimpeded in his mind.  Because there is no impediment, he is not afraid, and he leaves distorted dream-thinking far behind. Ultimately Nirvana!

All Buddhas of the three periods of time attain  Anuttarasamyaksambodhi through reliance on prajna  paramita. Therefore, know that prajna paramita is a  great spiritual mantra, a great bright mantra, a supreme  mantra, an unequalled mantra. It can remove all  suffering; it is genuine and not false. That is why the  mantra of prajna paramita was spoken. Recite it like this:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!

bān ruò xīn jīng táng xuán zhuǎng fǎ shī yì

般 若 心 經 [ 唐] 玄 奘 法 師 譯

guān zì zài pú sà xíng shēn bān ruò bō luó mì duō shí zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng dù yī qiē kǔ è

觀 自 在 菩 薩, 行 深 般 若 波 羅  多 時, 照 見 五 蘊 皆 空, 度 一 切苦 厄。

shě lì zi sè bù yì kōng kōng bù yì sè sè jí shì kōng kōng jí shì sè shòu xiǎng

舍 利 子, 色 不 异 空, 空 不 异 色; 色 即 是 空, 空 即 是 色。 受、 想、

xíng shí yì fù rú shì shě lì zi shì zhū fǎ kōng xiāng bù shēng bù miè bù gòu bù jìng

行、 識, 亦 复 如 是。 舍 利 子, 是 諸 法空 相: 不 生、 不 滅; 不 垢、 不 淨;

bù zēng bù jiǎn shì gù kōng zhōng wú sè wú shòu xiǎng xíng shí wú yǎn ěr bí shé

不 增、 不 減。 是 故 空 中 無 色。 無受、 想、 行、 識; 無 眼、 耳、 鼻、 舌

shēn yì wú sè xiāng shēng wèi chù fǎ wú yǎn jiè nǎi zhì wú yì shí jiè wú wú

、 身、 意; 無 色、 香、 聲、 味、 触、法。 無 眼 界, 乃 至 無 意 識 界; 無 無

míng yì wú wú míng jìn nǎi zhì wú lǎo sǐ yì wú lǎo sǐ jìn wú kǔ jí miè dào wú zhì yì

明, 亦 無 無 明 盡; 乃 至 無 老 死, 亦無 老 死 盡。 無 苦、 集、 滅、 道。 無 智 亦

wú de yǐ wú suǒ de gù pú tí sà chuí yī bān ruò bō luó mì duō gù xīn wú guà ài wú

無 得, 以 無 所 得 故。 菩 提 薩 捶, 依般 若 波 羅 蜜 多 故。 心 無 挂 礙, 無

guà ài gù wú yǒu kǒng bù yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng jiù jìng niè pán sān shì zhū fó yī bān

挂 礙 故。 無 有 恐 怖, 遠 离 顛 倒 夢想、 究 竟 涅 磐。 三 世 諸 佛, 依 般

ruò bō luó mì duō gù de ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí

若 波 羅 蜜 多 故。 得 阿 耨 多 羅 三藐 三 菩 提。

gù zhī bān ruò bō luó mì duō shì dà shén zhòu shì dà míng zhòu shì wú shàng zhòu shì

故 知 般 若 波 羅 蜜 多, 是 大 神咒, 是 大 明 咒, 是 無 上 咒, 是

wú děng děng zhòu néng chú yī qiē kǔ zhēn shí bù xū gù shuō bān ruò bō luó mì duō zhòu jí

無 等 等 咒。 能 除 一 切 苦, 真 實不 虛。 故 說 般 若 波 羅 蜜 多 咒, 即

shuō zhòu yuē jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pú tí sà pó hē

說 咒 曰: “ 揭 諦! 揭 諦! 波 羅 揭 諦! 波 羅 僧 揭 諦! 菩 提 薩 婆 訶! ”

Advertisements

About daleinchina

Chongqing University of Arts and Sciences.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s